ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
ป้ายข่าว
     
ป้ายข่าว ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
   
 
   ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา โดยมีคณะกรรมการรร่วมประชุม จำนวน 9 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2563