ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-24
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562